Algemene Voorwaarden


Tonefactory
Handelsweg 8-3
8061 RL Hasselt


1. ALGEMEEN
Tonefactory gevestigd te Hasselt zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Tonefactory. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten. Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten. Tonefactory
houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied van High end versterkers en instrument versterkers en componenten.

2. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Tonefactory.
en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Tonefactory.
Tonefactory kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Tonefactory worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Tonefactory gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Tonefactory dan prevaleren de algemene voorwaarden van Tonefactory boven die van de afnemer. Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 25 juli 2013.

3. OPDRACHTEN
Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht. Tonefactory biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht. Tonefactory kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tonefactory
is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

4. OFFERTES
Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer. Tonefactory
bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is. Tonefactory kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.

5. OVEREENKOMSTEN
Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst. Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst. Opdrachten die door Tonefactory in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst. Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend. Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als Tonefactory deze schriftelijk heeft bevestigd.

6. FACTUREN
Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden. De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum. Facturen zijn het garantiebewijs.

7. AANBIEDINGEN
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

8. PRIJZEN
Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd. Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van Tonefactory In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Tonefactory gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Tonefactory
al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Tonefactory geen enkele wijze voor een latere overeenkomst. Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

9. BETALING
Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 14 dagen na datum van uitgifte.
9.1 Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend. Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door Tonefactory aangewezen giro- of bankrekening. Producten blijven bezit van Tonefactory totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.<br
9.2 Niet tijdige betaling geeft Tonefactory het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. Tonefactory is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Tonefactory te bepalen wijze. Indien Tonefactory
, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen. Tonefactory staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. LEVERINGSTERMIJN
Op producten en diensten van Tonefactory
gelden afgesproken leveringstermijnen. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Tonefactory. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Tonefactory op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden, van de overeenkomst. Bij het overschrijden van de leveringstermijn met meer dan 1 maand is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden geldend voor het niet geleverde deel van de bestelling.

11. RECLAMES
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer. Afnemer is verplicht om de door Tonefactory geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Tonefactory worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. Indien een reclame door Tonefactory gegrond wordt bevonden, heeft Tonefactory het recht de volgende keuze te maken: De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan Tonefactory worden afgegeven. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten. Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar Tonefactory
teruggezonden.

12. RETOUR
Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van 14 dagen na aankoop van producten. Afnemer dient binnen deze periode schriftelijke toestemming te vragen voor retourzending. De afkoelperiode is niet van toepassing bij: Zogenaamde “op maat” producten. Dit zijn producten die speciaal voor afnemer worden samengesteld/geproduceerd. Producten die speciaal voor afnemer ingekocht worden door Tonefactory
. Dit zijn producten die niet in het vaste assortiment voorkomen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is Tonefactory niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Tonefactory van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Tonefactory zijn gecrediteerd. Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden. Versterkerbuizen, pickups, speakers kunnen in geen geval worden geretourneerd of geruild. Producten dienen in onaangebroken verpakking en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd. In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij er zich tussentijdse prijsdalingen hebben voorgedaan. Dan zal het bedrag gecrediteerd worden naar de dagwaarde van het product. Het bedrag wordt daarna omgezet in een tegoedbon. U kunt deze gebruiken voor uw volgende bestelling. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

13. GARANTIE
Tonefactory staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld. Op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie verleend. De garantieverplichting van Tonefactory betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de garantieaanspraken die Tonefactory
jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via Tonefactory . De garantie via Tonefactory wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden. Op verbruiksproducten zoals weerstanden, kabels, condensatoren, elco’s, speakers enz. geeft Tonefactory geen garantie. Met uitzondering van versterkerbuizen. Op deze producten zit 30 dagen garantie mits verstuurd met pakketpost, en er geen sprake is van glasbreuk en/of kapotte gloeidraad. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Tonefactory in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Tonefactory. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van Tonefactory wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Tonefactory Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Tonefactory in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij Tonefactory en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van Tonefactory.

14. ONTBINDING
Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Tonefactory niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Tonefactory te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Tonefactory is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van Tonefactory . In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Tonefactory het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van Tonefactory op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

15. AANSPRAKELIJKHEID
Tonefactory is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten. Tonefactory is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval; er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Tonefactory wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is. er sprake is van overmacht. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden. er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Tonefactory
uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. Mocht Tonefactory ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Tonefactory slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van Tonefactory dekt. Mocht de verzekering niet dekken, dan is Tonefactory geheel niet aansprakelijk. De afnemer zal Tonefactory vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Tonefactory . Tonefactory is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van Tonefactory . Dan komen artikel 9.1 en 9.2 te vervallen.

16. OVERMACHT
Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht. Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Er is sprake van overmacht als Tonefactory zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Tonefactory . Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor Tonefactory als; leveranciers van Tonefactory overeenkomsten met Tonefactory niet nakomen. leveranciers van Tonefactory niet tijdig leveren. vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Tonefactory gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen. Bij overmacht volgens 10.4a en 10.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en Tonefactory het niet eens kunnen worden, is Tonefactory gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

17. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle producten blijven eigendom van Tonefactory , totdat afnemer en Tonefactory volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan Tonefactory en dat Tonefactory alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer. Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden. Tonefactory behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan Tonefactory . De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar Tonefactory behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

18. VERZENDING
Gratis verzending

Gratis verzending is mogelijk bij bestellingen vanaf € 100,00 voor Nederland. Deze verzending gebeurt onder dezelfde voorwaarden als die van GLS Verzekerd Pakket. LET OP! De bestelling wordt verstuurd nadat deze compleet is.

GLS Verzekerd Pakket

Korte looptijd, slechts 1 (werk)dag. Handtekening voor ontvangst en uw pakket is verzekerd. Geen bezorging op zaterdag. Het pakket wordt 1 keer aangeboden en mag bij uw buren worden afgeleverd indien u niet thuis bent. Mocht uw pakket niet bezorgd kunnen worden dan wordt deze afgeleverd bij de dichtstbijzijnde Pakketshop of u kan een nieuwe poging doorgeven. Hiervan krijgt u een mailbericht over van GLS.

Afhalen op afspraak

Afhalen op afspraak is mogelijk op dinsdag tm vrijdag vanaf 13:00 tot 17:00 en zaterdag op afspraak. Is uw order compleet dan sturen wij u een bericht. U kunt dan een tijdstip aan ons doorgeven wanneer u wenst uw bestelling af te halen.

Toevoegen aan nog niet verstuurde bestelling

U heeft al een order bij ons geplaatst maar bent iets vergeten? Kies dan deze optie bij het afronden van uw order. Uw bespaart hiermee de verzendkosten van de tweede bestelling. Deze optie is ook mogelijk als u iets in backorder heeft staan. Dan wordt uw backorder samen met de nieuwe order verstuurd.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van zijn adresgegevens. Op aanvraag zijn ook andere verzendopties mogelijk.

19. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Tonefactory
of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan Tonefactory te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Tonefactory van € 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur. Tonefactory verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Tonefactory zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Tonefactory is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten. Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Tonefactory van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal Tonefactory vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

20. TOEPASSELIJK RECHT
Overeenkomsten tussen Tonefactory en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht. Tonefactory bepaald de plaats waar een geschil tussen Tonefactory en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht.

21. WEIGERING
LET OP! Het kan voorkomen dat bij aflevering van de bestelling er volgens de bezorger de klant geweigerd wordt om de bestelling aan te nemen. Bij betaling vooraf worden dan ook de verzendkosten naar Tonefactory
terug niet gecrediteerd. Bij verzending onder rembours zullen wij een rekening sturen voor alle gemaakte kosten. Deze kosten bedragen €49,90. Hier vallen onder: de verzendkosten heen (€19,95), de verzendkosten terug (€8,95), handelingskosten (€15,00), prijsfluctuaties (€4,00) en verzekeringskosten (€2,00)